03/04/2017  Vonnis vredegerecht

 

Kosten van lasthebber ad hoc en advocaat insolvabele vennootschappen voortaan gedragen door de staat?

 

 

Het grondwettelijk hof heeft zich in haar arrest van 17 november 2016 uitgesproken over de vraag of de staat de kosten van de lasthebber ad hoc en advocaat in het kader van een strafrechtelijke procedure van insolvabele vennootschappen ten laste dient te nemen.

 

Een lasthebber ad hoc wordt aangesteld om de plaats van de normale vertegenwoordigers van een vennootschap in te nemen, wanneer er tegen deze vertegenwoordigers samen met de vennootschap een strafprocedure wordt ingesteld teneinde belangenconflicten te vermijden.

 

Aangezien het mandaat van de lasthebber ad hoc dermate essentieel is en deze niet van onbezoldigde aard is, heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat deze niet het risico van insolvabiliteit van de onderneming moet dragen.

 

Op dit moment is er echter in de Belgische wetgeving geen mechanisme voorzien waarbij de staat deze kosten voor haar rekening neemt, hetgeen volgens het Grondwettelijk Hof een discriminatie uitmaakt.

 

Dit impliceert aldus dat naar de toekomst toe de kosten van de lasthebber ad hoc in kader van de strafrechtelijke verdediging zullen moeten gedragen worden door de staat, hetgeen een zekerheid biedt om effectief betaling te ontvangen voor de geleverde prestaties.

 

In de lijn hiervan heeft het Grondwettelijk Hof als tweede punt vooropgesteld dat een strafrechtelijk vervolgd rechtspersoon, die niet over voldoende middelen beschikt om een raadsman te bekostigen, toch onder de voorwaarden valt om kosteloos te kunnen genieten van bijstand van een advocaat.

 

Dit betekent dat een insolvabele vennootschap bij een strafrechtelijke vervolging beroep kan doen op een Pro Deo advocaat.

 

Hiermee heeft het Grondwettelijk Hof aldus de deuren opengezet voor insolvabele vennootschappen om beroep te doen op de kosteloze rechtsbijstand, dewelke tot op heden enkel open stond voor natuurlijke personen.

 

Het valt echter in de praktijk nog af te wachten hoe de wetgever dit in de praktijk gaat implementeren…

Servilex
Dorpsstraat 124 - Pelt

Tel: 011 / 666.444
of via 

Vrij Spreekuur: Elke werkdag van 17u tot 19u
(behalve woensdag)
of na afspraak