Het sollicitatieverlof: een absoluut recht?

Datum: 10/06/2022

Het sollicitatieverlof: een absoluut recht?

Als u ontslagen bent of zelf uw ontslag hebt ingediend, hebt u tijdens uw opzegperiode recht op sollicitatieverlof. Dit betekent dat u, met behoud van uw loon, afwezig mag zijn op het werk om ander werk te zoeken of op sollicitatiegesprekken te gaan.

Tijdens de laatste 26 weken van de opzegperiode mag de werknemer van dit recht gebruik maken een of tweemaal per week mits de duur van deze afwezigheid niet meer dan een arbeidsdag per week bedraagt. De periode voorafgaandelijk aan deze laatste 26 weken betreft dit één halve dag per week.

Maakt u gebruik van sollicitatieverlof, dan is uw werkgever in principe niet gerechtigd om deze dagen te registreren als dagen wettelijke vakantie.

De vraag is immers of u als werknemer nog steeds van dit sollicitatieverlof kan genieten indien u nieuw werk heeft gevonden en waarvoor u een nieuwe arbeidsovereenkomst heeft ondertekend. Het antwoord daarop is evenwel niet eenduidig en voor ernstige discussie vatbaar.

Het Hof van Cassatie oordeelde immers in het verleden dat u als werknemer in dat geval geen recht meer heeft op sollicitatie. Uw doel, met name een nieuwe job zoeken en vinden, werd in dat geval al bereikt.

Toch lijkt niet iedereen deze visie te volgen en zo ook de Arbeidsrechtbank in Antwerpen niet. Deze oordeelde immers recent dat u als werknemer toch nog recht heeft op sollicitatieverlof omdat het u vrijstaat nog verder te solliciteren voor een ‘nog’ betere betrekking. Volgens de Arbeidsrechtbank is een nieuwe arbeidsovereenkomst per definitie nooit definitief. Deze kan nog voor het begin van elke uitvoering opgezegd of beëindigd worden. het bestaan van een arbeidsovereenkomst verhindert volgens de Arbeidsrechtbank een werknemer nooit om te blijven zoeken naar beter.

Deze visie sluit bovendien niet enkel aan bij de uitdrukkelijke wettekst doch ook bij de doelstelling van de wetgever. De wet bepaalt vooreerst niet dat het recht op sollicitatieverlof onmiddellijk vervalt wanneer u als werknemer een andere job heeft gevonden. Het komt daarbij ook niet aan een rechter om deze bijkomende voorwaarden aan de wet toe te voegen. Ten tweede is ook de wetgever duidelijk in haar parlementaire voorbereidende werken waarin deze situatie zelfs uitdrukkelijk werd behandeld en waarbij de toenmalige minister bevestigde dat  het een werknemer mogelijk blijft om, ook al heeft hij een nieuwe job gevonden, nog verder van het werk weg te blijven om een nog betere betrekking te zoeken.

Staat een werkgever dan altijd met zijn rug tegen de muur?

Het recht op sollicitatieverlof mag natuurlijk niet misbruikt worden en moet ook daadwerkelijk gebruikt worden om nieuw of beter werk te vinden. Indien u als werkgever kan aantonen dat uw werknemer in realiteit zijn sollicitatie verlof aanwendt voor andere doeleinden, bent u als werkgever volgens ons kantoor gerechtigd deze afwezigheden te noteren als wettelijke vakantiedagen. Deze bewijslast is immers zeer zwaar. De vraag is natuurlijk in hoeverre een werkgever hierin slagen kan.

Bovenstaande rechtspraak toont wederom aan dat hoewel de wettekst zeer duidelijk is, het antwoord op een vraag niet altijd eenduidig is. Rechtbanken en Hoven kunnen er immers allen een andere visie op nahouden.

Heeft u vragen rond het sollicitatieverlof? Neem gerust contact op met ons kantoor.