Waar staat uw haag?

Datum: 20/10/2021

Op 1 september 2021 trad het nieuwe goederenrecht in werking. De wetgever introduceert een nieuw systeem om te bepalen waar de grenzen van uw grond liggen.

Bestaat er discussie met uw buur over de perceelsgrenzen van uw eigendom? Men zou denken dat dan teruggegrepen zal worden naar de kadastrale plannen van de grond. Niets is echter minder waar. Onder het nieuwe goederenrecht zal eerst worden gekeken naar hoe en waar uw eigendom is afgebakend (denk hierbij aan: een haag, een muur, een omheining…) Pas in laatste instantie zal gekeken worden naar de kadastrale plannen van uw grond!

De plaats waar bijvoorbeeld uw haag, uw muur of uw omheining staat, zal daardoor een doorslaggevende rol kunnen spelen bij het oordeel van een rechter. De plaats waar deze afsluiting namelijk al tien jaar staat, zal in geval van discussie door de rechter worden aangenomen als de grens van uw grondeigendom.

Kortom: Staat uw haag reeds tien jaar op de grond van uw buurman, dan zal de rechter vaststellen dat de grond tot aan die haag uw eigendom is en de perceelgrens dus wordt bepaald door de locatie van de haag en niet door de perceelgrens zoals opgenomen in de kadastrale plannen.

Let op! Ook het omgekeerde kan zich voordoen: als de haag van uw buur al tien jaar op uw grond staat, kan de rechter in geval van een dispuut uw buur aanduiden als eigenaar van die grond.

Op dit principe bestaan natuurlijk een paar uitzonderingen.

Plaatst uw buur bewust en met kwaad opzet zijn haag op uw grond? Dan zal de rechter deze grond pas als eigendom van uw buur beschouwen na een termijn van dertig jaar in plaats van tien jaar.

Echter moet u in dat geval zelf kunnen bewijzen dat uw buur te kwader trouw of met opzet zijn afsluiting op uw eigendom heeft gezet en de perceelsgrenzen niet heeft gerespecteerd. Deze bewijslast is niet gemakkelijk.

Wanneer de grenzen van de percelen niet vastgesteld kunnen worden aan de hand van een haag, omheining, muur en dergelijke meer, kijkt de rechter of er een afpaling heeft plaatsgevonden. Bij een afpaling wordt de grenslijn tussen twee eigendommen vastgelegd. Dit gebeurt met behulp van een landmeter. Een afpaling kan ofwel door de rechtbank worden opgelegd in het kader van een discussie, ofwel kunnen de buren zelf een landmeter aanspreken om de grenslijn tussen hun eigendommen na te kijken. Een afpaling wordt in een authentieke akte bij de notaris of in een vonnis van de rechtbank vastgelegd en vervolgens geregistreerd.

Als er geen afpaling is gebeurd, zal men vervolgens kijken of de grenzen zijn opgenomen in de documenten die hebben geleid tot de verkrijging van het onroerend goed. Vaak zal dit de aankoopakte zijn.

Slechts in laatste instantie zal de rechter de kadastrale plannen raadplegen om de grenzen van uw eigendom te bepalen.   

Let dus op waar de haag van uw buur staat!

Hebt u vragen bij deze veranderingen? Contacteer Servilex advocaten.