Het fiscaal voordeel van betaalde onderhoudsgelden

Datum: 10/06/2022

Het fiscaal voordeel van betaalde onderhoudsgelden

Problematiek

Betaalde onderhoudsgelden kunnen leiden tot een belastingvoordeel bij de berekening van de personenbelasting. U kan zelfs 80 % van de betaalde onderhoudsbijdragen inbrengen als kost bij de berekening van de belastingen.

Dit is natuurlijk een belangrijk voordeel van het betalen van een onderhoudsbijdrage.

De regelmatige betaling van een onderhoudsbijdrage vormt in de praktijk echter regelmatig een probleem. Vaak komt het namelijk voor dat een persoon zijn of haar onderhoudsverplichting niet nakomt en de ontvanger hierdoor genoodzaakt wordt juridische stappen te ondernemen. Op die manier worden de achterstallige onderhoudsbijdrages geïnd via een gerechtsdeurwaarder of via de tussenkomst van de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO).

Plotseling moet een wanbetaler enkele maanden of zelfs jaren aan onderhoudsbijdrage ophoesten en deze achterstallige bedragen in één keer betalen.

Veel wanbetalers verliezen daarbij uit het oog dat dit ook gevolgen heeft voor de fiscale aftrekbaarheid van deze betaalde onderhoudsbijdrage.

 

Fiscale voorwaarden

De fiscale aftrekbaarheid van betaalde onderhoudsbijdrages is een gunst die door de fiscus wordt toegekend. Om te genieten van dit voordeel heeft de fiscus echter ook een aantal voorwaarden bepaald waar aan voldaan dient te worden.

Al deze voorwaarden moeten cumulatief voldaan zijn. Dit betekent met andere woorden dat als één van de voorwaarden niet voldaan is, het fiscaal voordeel niet toegekend zal worden en de betaalde onderhoudsbijdrages dus niet afgetrokken mogen worden bij de berekening van de personenbelasting.

 

In totaal zijn er vier voorwaarden opgelegd door de fiscus.

 

  • Voorwaarde 1: U heeft een onderhoudsverplichting op grond van de wet

De wet legt ten opzichte van een aantal personen een onderhoudsverplichting op, namelijk de volgende:

  • echtgenoten, ex-echtgenoten en wettelijk samenwonende partners
  • (geadopteerde) kinderen en kleinkinderen,
  • ouders en grootouders
  • schoondochters, schoonzonen en schoonouders
  • pleegkinderen en pleegouders

Voor uw kinderen hebt u steeds een onderhoudsverplichting. De onderhoudsverplichting ten opzichte van de overige personen ontstaat niet automatisch. In deze gevallen zal aangetoond dienen te worden dat men behoeftig is om onderhoudsgelden te ontvangen.

 

  • Voorwaarde 2: U moet dit onderhoudsgeld betalen aan een persoon die geen deel uitmaakt van uw gezin

De persoon aan wie u de onderhoudsbijdrage dient te betalen, is geen lid meer van uw gezin. De invulling van het begrip ‘gezin’ gebeurt zeer feitelijk. Men kijkt hiervoor naar de feitelijke situatie in het dossier.

Een gezin bestaat uit de mensen die samen een huishouden voeren. Een tijdelijke onderbreking van dit huishouden speelt daarbij geen rol. (bv. Kind dat op kot gaat, ouder die naar het buitenland moet voor het werk, …)

Deze voorwaarde moet voldaan zijn op het moment dat de onderhoudsbijdrage betaald wordt.

Met andere woorden mag de ontvanger van de onderhoudsbijdrage op het moment van de betaling van de onderhoudsbijdrage geen lid meer zin van het gezin en als het ware een eigen huishouden hebben.

 

  • Voorwaarde 3: De onderhoudsgelden worden regelmatig betaald

Bij deze voorwaarde wringt vaak het schoentje. De onderhoudsbijdrages dienen namelijk regelmatig betaald te worden. Regelmatig betekent echter niet automatisch maandelijks. De onderhoudsbijdrage kan ook wekelijks of bijvoorbeeld per kwartaal betaald worden.

Van belang is dat de onderhoudsbijdrage stipt betaald wordt op de momenten dat deze betaald dient te worden. Op deze stiptheid zit natuurlijk ook wat marge. Het is namelijk niet zo dat wanneer een onderhoudsbijdrage 1 dag of 1 week te laat werd betaald, men hierdoor ook onmiddellijk het fiscaal voordeel verliest.

De fiscus hanteert daarbij doorgaans een marge van drie maanden. We zullen dit concretiseren met een voorbeeld. Indien de onderhoudsbijdrage voor de maand mei pas betaald wordt in de maand augustus zal dit voor de fiscus een probleem vormen. Wanneer de onderhoudsbijdrage voor de maand mei namelijk pas drie maanden later betaald wordt dan de éérste dag van mei, oordeelt de fiscus dat de voorwaarde van regelmatigheid niet voldaan is. Hierdoor verliest men het fiscaal voordeel van de betaalde onderhoudsbijdrage.

U heeft er dus baat bij om de onderhoudsbijdrage tijdig te betalen.

 

  • Voorwaarde 4: U moet de betaling van de onderhoudsgelden met bewijskrachtige stukken kunnen aantonen

De laatste voorwaarde vereist dat de onderhoudsplichtige persoon kan aantonen dat (1) het onderhoudsgeld effectief werd betaald en (2) deze onderhoudsbijdrage ook werd betaald aan de juiste ontvangen.

Deze bewijzen kunnen aangeleverd worden door bijvoorbeeld het voorleggen van de bankrekeninguittreksels.

 

Conclusie

Een onderhoudsplichtig persoon is er dus zelf mee gebaat om de onderhoudsbijdrage tijdig en correct te betalen. Indien u dit niet doet loopt u namelijk het risico dat u de onderhoudsbijdrage toch nog integraal dient te betalen maar u wel het fiscaal voordeel misloopt omdat de voorwaarden niet voldaan zijn.

Bij vragen hieromtrent, kan u steeds bij Servilex terecht!